Domů / Souhlas se zpracování osobních údajů dle GDPR

Souhlas se zpracování osobních údajů dle GDPR

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů tímto uděluji, jakožto subjekt údajů, společnosti Love Spa, s.r.o., , se sídlem J. Černíka 412, Luhačovice, 76326, IČO 05928940, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98999, jakožto správci osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním mých osobních údajů (dále jen „souhlas“), a to za níže uvedených podmínek: 

 

Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány na základě oprávěného zájmu správce za účelem přímého marketingu.

Důvodem poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je zájem subjektu údajů o splnění účelu zpracování osobních údajů, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem: 

 • zaslání fyzických vzorků kosmetiky, dle výběru zákazníka, na jeho doručovací adresu.
 • odeslání zboží dle provedené objednávky subjektem údajů.
 • zasílání obchodních sdělení emailem (přímý marketing).
 • správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný. 

 

Rozsah osobních údajů 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. 

Rozsah osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu je následující: 

 • jméno a příjmení,
 • zasílací adresa,
 • emailová adresa, (dále jen „osobní údaje“). 

 

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu 10 let ode dne poskytnutí souhlasu. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat. 

 

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů 

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. 

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou pro výše uvedené účely zpracovány v dotazníku společnosti Google Czech Republic s.r.o., Stroupežnického 3191/17, Smíchov,150 00 Praha 5 (dále jen „zpracovatel“), neboť tato společnost zajišťuje pro správce sběr odpovědí z dotazníku pro objednávku vzorků kosmetiky. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele. 

Osobní údaje (emailová adresa) je dále využita při rozesílce přímých marketingových sdělení formou emailu pomocí aplikace společnosti Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele. 

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou v případě vytvoření objednávky v eshopu www.lovespa.cz zpracovány společností iDoklad s.r.o., Solitea Česká republika, a.s., Drobného 49, Brno 602 00, (dále jen „zpracovatel“), za účelem vytvoření faktury a jejího odelsání správci. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele. 

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou v případě vytvoření objednávky v eshopu www.lovespa.cz zpracovány společností Zásilkovna s.r.o., Drahobejlova 1019/27, 190 00 Praha 9, (dále jen „zpracovatel“), za účelem vystavení přepravních dokladů, odeslání zboží příjemci a kontaktování příjemce ohledně termínu a způspobu doručení zboží. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele. 

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou v případě vytvoření objednávky v eshopu www.lovespa.cz zpracovány společností GEIS Parcel CZ, s.r.o. Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany , (dále jen „zpracovatel“), za účelem vystavení přepravních dokladů, odeslání zboží příjemci a kontaktování příjemce ohledně termínu a způspobu doručení zboží. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele. 

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci. 

 

Automatizované rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. 

 

Správce tímto informuje subjekt údajů o tom, že bude docházet k profilování( forma automatizovaného zpracování osobních údajů subjektu údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocování některých osobních aspektů vztahujících se k danému subjektu údajů, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se osobních preferencí a zájmů). Správce využívá profilování pouze za účelem personalizace obchodních sdělení pro konkrétní subjekty údajů (cílená reklama). 

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Subjekt údajů má právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď na adrese sídla správce nebo na emailové adrese sales@lovespa.cz

Práva subjektu údajů správce informuje subjekt údajů o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména: 

 • práva na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány - čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů - čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) poskytuje subjektu údajů kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů správce emailem na adrese sales@lovespa.cz.

 

Závěr 

Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.